Openstelling Openstelling
De kerk is een multifunctioneel gebouw. Op zondagen heeft het gebruik voor de eredienst en daarbij de ontmoeting van de leden van de kerk prioriteit.

Overigens wordt de kerk ook verhuurd voor evenementen van diverse aard. Zie elders op deze website.

De openstelling door de Vrienden gebeurt met inachtneming van het bovenstaande van april tot en met begin november, gewoonlijk van 11.00 uur tot 16.00 uur. Voor grotere groepen, desgewenst met een specifiek informatiemoment kunnen reserveringen gemaakt worden via bovengenoemde contactpersoon voor dagen en tijden in overleg.
 
 
Stichting Vrienden van St. Jan Stichting Vrienden van St. Jan
Stichting Vrienden van de St. Jan
Algemeen
De officiële naam van de stichting is: “Protestantse Stichting Vrienden van de Sint Janskerk Maastricht”; verder de “Vrienden” genoemd.
RSI  009876480.
KvK  41076831.
BTW:  NL009876480B02
Bank:  NL44INGB0001428814
Adres kerk: Henric van Veldekeplein/Vrijthof 24, 6211 LE Maastricht.
Secretariaat van de Stichting: Vrijthof 24, 6211 LE Maastricht.
Contactpersoon: C.G. Vermeiden, cg.vermeiden@live.be; 0641264138
Bestuur: C.G. Vermeiden, voorzitter, F. van der Kaaden, assessor, W.F.J. Aalderink, secretaris, W. Loof penningmeester.

Donaties worden gaarne verwelkomd op de bankrekening van de Stichting (zie boven). Vanwege de erkenning als “ANBI” door de Belastingdienst zijn deze giften in principe fiscaal aftrekbaar.

Doel
De Vrienden hebben als doel het inzamelen van gelden voor het (groot) onderhoud van de Sint Janskerk in Maastricht. Dit doel wordt hoofdzakelijk bereikt met de inzet van vrijwilligers die er voor zorgen dat de kerk open is voor toeristen en andere bezoekers - buiten de zondag- die tegen betaling de toren kunnen beklimmen. Vrijwilligers en bestuurders ontvangen geen vergoeding; zij kunnen gemaakte kosten declareren.

 
 
Verslag 2023 Verslag 2023
In 2023 waren de kerk en de toren voor belangstellenden geopend vanaf 3 april tot en met 10 november.
Het gehele seizoen kon goed gewerkt worden door een stabiel aantal vrijwilligers welke bij  toerbeurt de balie in tweetallen bemensen. Er vielen dagen uit door de verhuur van de kerk voor diverse evenementen en speciale diensten. De aanleg van een nieuwe verwarmingsinstallatie en dito geluidsinstallatie heeft wel enigszins belemmerend gewerkt.

Het aantal betalende bezoekers was bijna 25.000, hetgeen inkomsten genereerde van € 72608 (incl BTW). Vanaf dit jaar werd BTW geheven op de entreegelden en de verkochte souvenirs en driemaandelijks afgedragen aan de belastingdienst. Voor een correcte registratie werd daartoe een kassa/pinapparaat in gebruik genomen.

Ten aanzien van de aan- en verkoop van souvenirs is het bestuur terughoudend geweest omdat het zich niet wil meten aan de commerciële verkooppunten van souvenirs.
Wel werden een drietal boekjes gepubliceerd van de hand van Arjan van der Star onder de titels “Water&Steen”,  “Vijf jaar onder de Franse Zon” en “Tolkien Tour”. Deze laatste was functioneel in het kader van een expositie over J.R.R. Tolkien wiens 50ste sterfjaar werd herdacht in de maand september.

Het bestuur heeft regulier en adequaat kunnen vergaderen en grip op de lopende zaken kunnen houden. De samenwerking met de Raad van Toezicht kwam nog niet tot stand vanwege het feit dat een geheel nieuwe club van mensen het College van Kerkrentmeesters opstartte. Met dit CvK is wel in enige mate contact geweest voor het hoogst noodzakelijke.

Tijdens dit kalenderjaar werd € 50.000,= overgeschreven naar het CvK vanwege de realisering van diverse projecten, met name de verduurzaamde verwarming, als mede een eerder verstrekte lening van € 50.000 omgezet in een effectieve bijdrage aan de kosten van projecten.

Met de groep van vrijwilligers werden goede contacten onderhouden middels regelmatige nieuwsbrieven maar ook door samenkomsten aan het begin en het einde van het seizoen. Hoewel enkele vrijwilligers vanwege hun vergevorderde leeftijd moesten terugtreden bleef het aantal op peil door de aanmelding van enkele nieuwe vijwilligers uit de kring van de PGMH en daarbuiten. Er lijkt een trend zichtbaar dat vrijwilligers niet meer zoals eerder gebruikelijk wekelijks een baliedienst kunnen vervullen. Hierdoor moeten meer vrijwilligers ingeschakeld worden en vereist het opstellen van een rooster meer tijd en aandacht van onze medewerkster Anna Vrijens-van den Akker.

Al met al kon het bestuur tezamen met de vrijwilligers terugzien op een positief verloop van het jaar en een goed financieel resultaat.
 
 
Beleidsvisie 2020 e.v. Beleidsvisie 2020 e.v.
De vrijwilligers vormen het hart van de Vrienden. Alleen door het feit dat zij, evenals de bestuursleden, belangeloos meewerken kan het doel bereikt worden. De nadruk wordt dan ook gelegd op een goede relatie met de vrijwilligers die de balie in de kerk bemensen en het werven van nieuwe vrijwilligers. Dit laatste blijkt niet eenvoudig te zijn.
Onder een goede relatie wordt in dit verband ook verstaan duidelijkheid over de verantwoordelijkheden, één aanspreekpunt, tijdige roosters en zorg voor de veiligheid. Voor 2024 zal een speerpunt zijn de toerusting van de vrijwilligers met het oog op hun veiligheid en die van de bezoekers. De Stichting zal zoveel als mogelijk bijdragen aan diverse projecten van de kerk in nauwe samenwerking met het College van Kerkrentmeesters.
 
 
Financieel overzicht Financieel overzicht
Staat van baten en lasten over 2023
Baten 2023 Lasten 2023
Entree 72.608 Voorschot projecten en onderhoud 50.000
Verkoop diversen 5.457,13 Projecten en onderhoud 24.322,50
Donatie kaarsen 4.798 BTW-afdracht (excl. 4e kwartaal) 4.566,85
Maquette 798,50 Kaarsen 2.523,58
Donateurs 810,50 Souvenirs 2.141,70
Rente 1.556,98 Postzegels en kaarten 478,03
Baten voorgaande jaren 125 Drukwerk 3.144,35
    Bankkosten 1.955,69
    Jaarlijks etentje plus attentie 1.644
    Diversen 564,52
       
Totaal 86.154,11 Totaal 91.235,97
Resultaat -5.081,86    

Na controle door de kascontrolecommissie goedgekeurd in de bestuursvergadering tezamen met de Raad van Toezicht op 30 april 2024