Agapè Agapè
Op 26 februari 2023 werd in de Sint Jan een Agapè viering gehouden.

Voor mij was dit de eerste keer om een agape-maaltijd mee te maken.
De bijbel geeft de volgende betekenis aan het woord: broederlijke liefde, genegenheid, elkaar goedgezind zijn, welwillendheid.
(lees en kijk verder onder de groene button)
lees meer »
 
Thomasvieringen Thomasvieringen
Een Thomasviering is het beste samen te vatten in de twee woorden: ruimte en betrokkenheid. Dat wordt tot uitdrukking gebracht met name in de manier waarop de uitleg van het gelezen bijbelgedeelte wordt gebracht. Er is namelijk geen preek, maar in de kerk zijn verschillende plekken ingericht waar de kerkganger zélf met het thema van de lezing(en) aan de gang gaat. Zo groeit de betrokkenheid van de deelnemers. Bovendien is de inhoud van de preek niet afhankelijk van één persoon, maar groeit zij in de dienst. Daarnaast wordt er in een Thomasviering ook (gewoon) gezongen en gebeden.
lees meer »
 
Online kerkdiensten volgen Online kerkdiensten volgen
In zowel Maastricht, Vaals en Valkenburg kunnen de kerkdiensten ook via de Kerkomroep gevolgd worden vanuit uw huis.
Klik op de woonplaats van uw keuze en volg de kerkdienst live of kijk op uw eigen tijd terug.

Maastricht
Vaals
Valkenburg
 
Kerkdiensten: wat kan ik verwachten?

Kerkdiensten: wat kan ik verwachten?
Wanneer is een kerkdienst?
Op de pagina Agenda vind u een overzicht van de geplande diensten.

Wat is een kerkdienst?
In de kerkdienst wordt gezongen, gebeden, uit de Bijbel gelezen, gepreekt en gecollecteerd. Dat zijn de vaste momenten in de diensten op zondag. In de kerkdienst wordt gezongen uit een liedboek dat u in de kerk aangeboden krijgt.
Binnen onze gemeente worden verschillende vormen van diensten gehouden. Hoe de traditionele dienst vorm wordt gegeven, leest u hieronder. Sommige diensten zoals een poëziedienst, zangdienst, hebben een nadruk op het thema. Op de pagina leest u ook over Agapè- of Thomasvieringen. Dat zijn andere vormen.

Drie kerkdiensten, een gemeente
In de plaatsen Maastricht, Vaals-Gulpen (afwisselend per week) en Valkenburg-Meerssen (twee-wekelijks op locatie Valkenburg) houdt de gemeente Maas-Heuvelland wekelijks erediensten. Op deze pagina kunt u zien waar en hoe laat de diensten zijn.

Geen vaste plaatsen
U kunt overal gaan zitten, er zijn geen vaste plaatsen. Soms is voor in de kerk een bank of een aantal stoelen gereserveerd voor de mensen die een functie hebben in de kerk.

Kinderopvang
De kerkdienst op zondagochtend is een verzamelplaats voor jong en oud. Vaak wordt voor de grotere kinderen een eigen bijeenkomst tijdens de preek, de kinderdienst of kindernevendienst. Mocht u overwegen eens naar de kerk te gaan, dan kunt u in de meeste gevallen de kinderen gewoon meenemen.

‘Orde’ van de dienst
Voorafgaand aan de dienst klinkt orgelmuziek, en mensen maken een praatje. De dienst begint als de dominee met een deel van de kerkenraad (het bestuur van de gemeente) binnenkomt. De dominee is meestal te herkennen aan de kleding, vaak een toga.

Meestal gaat iedereen dan staan. Soms volgt een aantal mededelingen van de kerkenraad, en een welkom voor de gasten. Na het ‘intochtslied’ spreekt de dominee ‘votum en groet’ uit. Het zijn woorden waarmee de gemeente zich toevertrouwt aan God, en tegelijk klinken er woorden namens God: genade en vrede zij met u.

Afwisseling
Als iedereen weer gaat zitten volgt meestal een gebed. De rest van de dienst is een afwisseling van gebeden, liederen, Bijbellezingen. De dominee legt dat Bijbelgedeelte uit in de preek (daarom wordt de dominee ook wel 'predikant' genoemd). Na de preek wordt gebeden voor o.a. de nood in de wereld en de zieken in de gemeente. De dienst eindigt met een lied dat staande wordt gezongen en de zegen: de belofte dat God met ons meegaat.
 
Heilig Avondmaal Heilig Avondmaal
tekst gedeeltelijk overgenomen van PKN.nl

Af en toe wordt  in de kerk ‘het avondmaal’ gevierd. ‘Het avondmaal’ (bij de rooms-katholieke kerk: eucharistie)  is een herinnering aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen. Jezus vierde toen Pesach, het Joodse feest dat herinnert aan de bevrijding uit Egypte. Er wordt wijn gedronken en plat brood gegeten dat niet gerezen is (matses). Jezus geeft tijdens die maaltijd een extra betekenis aan brood en wijn. Hij breekt het brood en zegt: ‘Dit is mijn lichaam’ en als Hij de wijn schenkt zegt Hij: ‘Drinkt allen hieruit, dit is mijn bloed’. 

Brood en wijn delen

Door brood en wijn te delen geloven we dat je deel neemt aan het leven van Jezus. Door het brood ('zijn lichaam') en de wijn ('zijn bloed') te nemen, wordt ook Zijn dood wordt ook voor jou van grote betekenis: het vormt de weg naar God. Christenen ervaren dat als een groot mysterie, het avondmaal is dan ook met eerbied omgeven.

Het avondmaal kijkt ook vooruit: Jezus zegt, dat Hij niet meer van de wijnstok zal drinken totdat Hij dat samen met ons zal doen in zijn Rijk. Ooit zal deze wereld een goede plek worden, zonder kwaad en pijn. Dan is het feest. In de bijbel is ook dan sprake van een maaltijd. Het  ‘avondmaal’ is daar een voorproefje van.

Als het avondmaal gevierd wordt leest de dominee de woorden van Jezus. Hij spreekt een gebed uit over brood en wijn. Vervolgens krijgt iedereen de gelegenheid een stukje brood te eten en een slokje wijn te drinken. Soms zittend aan een tafel, soms door naar voren te lopen en dit aangereikt te krijgen, soms staande in de kring.

In de Gemeente Maas-Heuvelland is iedereen die zich daartoe geroepen voelt uitgenodigt om deel te nemen aan het avondmaal. Je bent van harte welkom, maar je mag natuurlijk ook blijven zitten. Vragen kan je altijd stellen aan de ouderling of de predikant.
 
Kinderen en Jongeren

Kinderen en Jongeren

In de gemeente is er aandacht voor kinderen en jongeren. Graag willen we hen ook laten kennismaken met het geloof; in hun ‘eigen taal’ en op hun eigen niveau verhalen uit de Bijbel. Voor hen is er een eigen pagina.

Crèche
In Vaals en Gulpen is er ruimte om uw kind achter te laten of om u terug te trekken.
 

Kinderen en kindernevendienst

Voor de kinderen (tot 12 jaar) is er in Maastricht en in Vaals-Gulpen kindernevendienst. Er wordt tijdens die momenten onder begeleiding geprobeerd het bijbelverhaal zo dicht mogelijk bij de leefwereld van de kinderen te brengen. Er wordt over gepraat en er is een verwerking van het verhaal: kleurplaten, knipsels of andere creatieve manieren, waarmee de kinderen de verhalen als het ware zelf beleven. Tegelijkertijd kunnen hun ouders in alle rust van de dienst genieten.

Jongeren bij Pizza&More

Tieners in de leeftijd van 12-15 jaar (onderbouw voortgezet onderwijs) ontmoeten elkaar om samen te eten en
sa
men met ds. Harrie de Reus met elkaar in gesprek te raken. Dit gebeurt aan de hand van een thema uit het kerkelijk jaar of uit de actualiteit dat met muziek, filmpjes en een doe-opdracht wordt verkend. Op hun eigen pagina staat alle informatie hierover.

 
Duits-Nederlandse diensten Duits-Nederlandse diensten
In de gemeente Maas-Heuvelland worden soms Duits-Nederlandse diensten georganiseerd. Wat dat zijn en hoe ze tot stand kwamen leest u hieronder.

Wat kan ik verwachten?
In een Duits-Nederlandse dienst wordt het grootste deel van de dienst nog steeds wel in het Nederlands gedaan. Sommige stukken van de Dienst zullen echter in het Duits worden gehouden. Er zijn vertalingen van Duitse teksten, zodat niemand iets hoeft te missen. Komt u eens kijken, Sie sind herzlich willkommen.

Waarom zijn er Duits-Nederlandse diensten?

De Hervormde Gemeente te Vaals is oorspronkelijk begonnen als Duitstalige gemeente. Midden 17de eeuw was godsdienstvrijheid geen vanzelfsprekendheid, en ondersteunde de Nederlandse Staten-Generaal de vorming van een protestantse gemeente te Vaals in 1648. Deze bood onderdak aan protestanten uit Aken, Burtscheid, en zelfs het 25km verderop gelegen Eupen. Pas vanaf begin 20ste eeuw werd de eredienst regelmatig in het Nederlands gehouden, na de 2de W.O. verdween het Duits grotendeels. Toch is en blijft Vaals een grensgemeente met nauwe banden naar de grote buur Aken, en wonen er veel Duitstaligen in Vaals. Om de band met onze Duitstalige gemeenteleden en buren over de grens te versterken, en de band met ons verleden te behouden, vindt er al zo'n 25 jaar een aantal keren per jaar een Duits-Nederlandse dienst plaats in de Hervormde Kerk in Vaals. Deze traditie wordt soms ook door de andere kernen binnen de gemeente overgenomen.